JavaScript 闭包
闭包是将函数内部和函数外部连接起来的桥梁,当一个内部函数被返回到外部使用,就会产生闭包,本文介绍闭包的概念以及如何从作用域链出发理解闭包

# JavaScript 闭包

# 闭包问题引入

 1. JavaScript 预编译和作用域链知识告诉我们,一个函数在声明时,生成一个叫 [[scope]] 的类数组的属性,从 0 位往后,由内到外的存储外层函数的执行期上下文和全局执行期上下文,即 AO 和 GO
 2. 函数访问一个声明时,会从 [[scope]] 0 位开始寻找,即先找自身范围内,再看外层函数,最后看全局上下文
 3. 内部函数被返回到外部使用,就会产生闭包,闭包会保持作用域链不释放,可能导致内存泄漏或过载

# 闭包代码示例

 1. 内部函数保持外部函数的 AO

  function test1() {
    function test2() {
      var b = 2;
      a = 4;
      console.log(a);
    }
    var a = 1;
    return test2;
  }
  var c = 3; // (1)
  var test3 = test1(); 
  test3(); 
  // 全局预编译
  // -> GO{c: undefined, test3: undefinedd, test1: test1(){}}
  // -> test1.SCOPE = [
  //					GO{c: undefined, test3: undefinedd, test1: test1(){}}
  //			]
  // 全局执行
  // 执行 (1)
  // -> GO{c: 3, test: undefined, test1: test1(){}}
  // -> test1.SCOPE = [
  //					GO{c: 3, test3: undefined, test1: test1(){}}
  //			]
  // 执行 test1(),函数 test1 预编译
  // -> test1.SCOPE = [
  //					test1_AO{a: undefined, test2: test2(){}},
  //					GO{c: 3, test3: undefined, test1: test1(){}}
  //			]
  // -> test2.SCOPE = [
  //					test1_AO{a: undefined, test2: test2(){}},
  //					GO{c: 3, test: undefined, test1: test1(){}}
  //			]
  // 函数 test1 执行
  // -> test1.SCOPE = [
  //					test1_AO{a: 1, test2: test2(){}},
  //					GO{c: 3, test3: undefined, test1: test1(){}}
  //			]
  // -> test2.SCOPE = [
  //					test1_AO{a: 1, test2: test2(){}},
  //					GO{c: 3, test: undefined, test1: test1(){}}
  //			]
  // 函数 test1 执行完毕,test1_AO 被销毁
  // 但 test2.SCOPE 中保持了 test1_AO,这个 test1_AO 将与 test1 再无关系
  // test2 被返回到外部,用 test3 接收
  // -> GO{c: 3, test3: test2(){}, test1: test1(){}}
  // -> test1.SCOPE = [
  //					GO{c: 3, test3: test2(){}, test1: test1(){}}
  //			]
  // 执行 test3(),即 test2(),test2 预编译
  // -> test2.SCOPE = [
  //					test2_AO{b: undefined},
  //					test1_AO{a: 1, test2: test2(){}},
  //					GO{c: 3, test3: test2(){}, test1: test1(){}}
  //			]
  // 函数 test2 预编译
  // -> test2.SCOPE = [
  //					test2_AO{b: 2},
  //					test1_AO{a: 1, test2: test2(){}},
  //					GO{c: 3, test3: test2(){}, test1: test1(){}}
  //			]
  // 函数 test2 执行,修改 b,a 的值,打印 4
  // -> test2.SCOPE = [
  //					test2_AO{b: 2},
  //					test1_AO{a: 4, test2: test2(){}},
  //					GO{c: 3, test3: test2(){}, test1: test1(){}}
  //			]
  // 函数 test2 执行完毕,test2_AO 销毁
  // -> test2.SCOPE = [
  //					test1_AO{a: 4, test2: test2(){}},
  //					GO{c: 3, test3: test2(){}, test1: test1(){}}
  //			]
  
 2. 同级内部函数共享外部函数的 AO

  function cal() {
    var num = 10;
    function plus() {
      num ++;
      console.log(num);
    }
    function minus() {
      num --;
      console.log(num);
    }
    return [plus, minus];
  }
  var c = cal();
  c[0]();
  c[1]();
  c[1]();
  // 打印 11 10 9
  // 分析过程
  // GO{c: undefined, cal: cal(){}}
  // -> cal.SCOPE = [
  //					cal.AO{num: undefined, plus: plus(){}, minus: minus()},
  //		 			GO{c: undefined, cal: cal(){}}
  //			]
  // -> cal.SCOPE = [
  //					cal.AO{num: 10, plus: plus(){}, minus: minus()},
  //		 			GO{c: undefined, cal: cal(){}}
  //			]
  // -> GO{c: [plus, minus], cal: cal(){}}
  //  cal.SCOPE = [
  //		 			GO{c: [plus, minus], cal: cal(){}}
  //			]
  // -> plus.SCOPE = [
  //					plus.AO{},
  //					cal.AO{num: 10, plus: plus(){}, minus: minus()},
  //		 			GO{c: [plus, minus], cal: cal(){}}
  //			]
  // -> plus.SCOPE = [
  //					plus.AO{},
  //					cal.AO{num: 11, plus: plus(){}, minus: minus()},
  //		 			GO{c: [plus, minus], cal: cal(){}}
  //			]
  // -> minus.SCOPE = [
  //					minus.AO{},
  //					cal.AO{num: 10, plus: plus(){}, minus: minus()},
  //		 			GO{c: [plus, minus], cal: cal(){}}
  //			]
  // -> minus.SCOPE = [
  //					minus.AO{},
  //					cal.AO{num: 9, plus: plus(){}, minus: minus()},
  //		 			GO{c: [plus, minus], cal: cal(){}}
  //			]
  

# 循环中的闭包

 1. 循环生成的内部函数,共享外部函数的 AO

  循环完毕后,内部函数装在数组中被抛出,其中每个函数的 [[scope]] 中都保持了 test 函数的 AO

  并且这个 AO 是共享的,在这个 AO 中,保存着 i = 10;

  function test() {
  	var arr = [];
    var i = 0; // 放在 for 外效果一样
    for(; i < 10; i++) {
      arr[i] = function() {
        console.log(i);
      }
    }
    return arr;
  }
  var fnArr = test();
  fnArr[0]();
  fnArr[1]();
  fnArr[2]();
  fnArr[3]();
  // 发现打印出的都是 10
  // test_AO{arr: [...], i: 10}
  
 2. 使用立即执行函数解决循环闭包

  立即执行函数直接将参数传入到内部,也就是说内部的函数保持了各自外层的自执行函数的 AO,这些 AO 保存的 j 是不同的

  function test() {
  	var arr = [];
    var i = 0;
    for(; i < 10; i++) {
      (function(j) {
      	arr[j] = function() {
        	console.log(j);
        }
      })(i);
    }
    return arr;
  }
  var fnArr = test();
  fnArr[0]();
  fnArr[1]();
  fnArr[2]();
  fnArr[3]();
  // 打印出 0 1 2 3
  

# 闭包的缓存特性

 1. 闭包中内部函数共享外部函数的 AO,就可以共享其局部变量

  function myClass() {
    var students = [];
    return {
      join: function(name) {
        students.push(name);
      },
      out: function(name) {
        var idx = students.indexOf(name);
        if(idx != -1) {
          students.splice(idx,1);
        }
      },
      show:function() {
        console.log(students);
      }
    }
  }
  var c = myClass();
  c.join("张三");
  c.show();
  c.join("李四");
  c.show();
  c.out("李四");
  c.show();
  // ["张三"]
  // ["张三", "李四"]
  // ["张三"]
  
Comment here, be cool~

Copyright © 2020 CadeCode

Theme 2zh powered by VuePress

本页访问次数 0

Loading